Mr Công 5T-P trả lời phỏng vấn chương trình Quốc hội với cử tri 03/05/2021